Ows

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki ogólne – informacje o produkcie:
Przedmiotem dostawy są profile stalowe zimnogięte ze stali ocynkowanej oraz stali czarnej niskowęglowej. Profile produkowane są w standardowych długościach 6 metrów. Na zamówienie klienta możliwe jest dostarczanie profili w długościach niestandardowych oraz cięcie profili na wymiar. Sposób pakowania i oznakowania profili jest standardowy i zgodny z wymogami PN / EN oraz przepisami prawa.
Warunki płatności:
Dostawy realizowane są według cennika aktualnego na dzień złożenia zamówienia. Termin płatności ustalany jest indywidualnie i liczy się od dnia wysyłki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku opóźnień w płatnościach MARK-STAL zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnień.
Warunki dostawy:
Terminy dostaw zawsze ustalane są indywidualnie. MARK-STAL zapewnia transport do klienta dla zamówień powyżej 8 ton, chyba że strony ustaliły inaczej. W przypadku transportu realizowanego przez MARK-STAL, klient zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do sprawnego rozładunku pojazdu.
Jakość:
MARK-STAL dostarcza towary w oparciu o właściwe normy materiałowe i jakościowe dotyczące danego rodzaju produktów, a także w oparciu o zakładową kontrolę jakości.
Warunki przechowywania i składowania:
Wzmocnienia powinny być przechowywane i składowane w taki sposób, aby nie powodować ich odkształcania i wyginania. Należy je składować w magazynach krytych w celu ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, aby mogły w pełni zachować swoje właściwości.
Reklamacje i zasady przyjęcia towaru:

Klient zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w trakcie dostawy/odbioru.

  • reklamacje dotyczące ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku,
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy,
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 60 dni licząc od dnia dostawy,

Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamacje należy podać informacje: symbol profilu, nr partii, ilość, powód reklamacji.