Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku w Polsce obligatoryjnie stanie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (określonych w skrócie RODO). W związku z tym MARK-STAL Łopatka-Szczepańska Sp. k. i MARK-STAL Aneta Łopatka  informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Informacja ta skierowana jest zarówno do osób fizycznych oraz prawnych, jak i do osób reprezentujących i będących kontrahentami wymienionych firm.

Poniższe zawiadomienie ma stanowić źródło informacji na temat tego, które dane osobowe Państwa i osób z Państwa firmy przechowujemy, a także w jaki sposób je zbieramy i przetwarzamy oraz na jakich zasadach możemy je udostępniać w czasie współpracy z wymienionymi powyżej firmami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskiego prawa jesteśmy zobowiązani do przedstawienia Państwu poniższych informacji.  

Kto będzie administratorem Państwa danych ?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma MARK-STAL Łopatka-Szczepańska Sp. k. i MARK-STAL Aneta Łopatka. Każda z wymienionych firm zbiera oraz przetwarza informacje tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

Zasady ochrony danych.

Wszystkie dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich właściwą ochronę poprzez stosowanie zasad określnych wewnętrznymi regulacjami ochrony danych osobowych w MARK-STAL Łopatka-Szczepańska Sp. k. i MARK-STAL Aneta Łopatka oraz przy wykorzystywaniu zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie współpracy.

Dane jakie zbieramy oraz sposoby ich przetwarzania.

Zakres zbieranych danych: nazwa firmy, adres firmy lub korespondencyjny, numer NIP,  adres internetowy, e-mail, telefon kontaktowy, dane osób kontaktowych, numery rachunków bankowych, dane dotyczące transakcji, dane finansowe.

Sposób i źródło zbierania danych: a) od naszych klientów b) ze źródeł publicznie dostępnych

W jakich celach przetwarzamy lub udostępniamy dane: a) identyfikacyjnych lub kontaktowych, b) księgowo-rachunkowych, c)wykonywania obowiązku prawnego; obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego szeroko pojętej branży handlowej i finansowej, d) wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z umowy faktoringu, ubezpieczenia e) postępowań związanych z cesją wierzytelności w ramach umowy faktoringu.

Okres przechowywania danych.

Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO jest ograniczenie czasu przechowywania danych. Będą one przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania oraz do momentu wygaśnięcia współpracy pomiędzy nami, a naszym kontrahentem. 

Państwa prawa.

Przysługują Państwu prawa do: sprostowania informacji, usunięcia danych, ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw należy kontaktować się z MARK-STAL Łopatka-Szczepańska Sp. k. i MARK-STAL Aneta Łopatka  wysyłając wiadomość e-mail na adres: handlowiec@mark-stal.pl i biuro@mark-stal@.pl lub w formie listownej pod adres: MARK-STAL ul. Sosnowa 18 – Rotmanka; 83-010 Straszyn.

Należy pamiętać, że wszystkie powyższe prawa będą zawsze miały zastosowanie. Ich egzekwowanie może nie mieć wystarczających podstaw prawnych. Będziemy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na pytania dotyczące powiadomienia, rozpatrzymy skargi dotyczące przetwarzania danych.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych.

Dysponujemy odpowiednimi środkami zabezpieczającymi dane osobowe przed ich przypadkową utratą, nieautoryzowanym wykorzystaniem lub uzyskaniem do nich dostępu. Wgląd do Państwa danych posiadają wyłącznie osoby, dla których, z racji wykonywania zadań, jest niezbędny. Przetwarzają one informacje w sposób poufny i zgodny z prawem.

Wniesienie skargi.

Wierzymy, że będziemy w stanie odpowiedzieć na każde Państwa zapytanie dotyczące przysługujących praw i wolności wynikających z przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.